İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Nedir?
Şirketinizin kritik süreçlerine ait iç kontrol yeterliliğini ölçmek, eksik ve tamamlanması gereken noktaları tespit ederek bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzerine yapılan bir denetleme türüdür. 
Şirketlerin kendi personel ve iş süreçlerinin doğru veya yeterli yapılıp yapılmadığının tespiti, verimlilik ve diğer hususlar ön inceleme ile raporlanır. Bu rapor başlıkları hususunda isteğe göre planlı veya plansız denetleme gerçekleştirilir.

İç denetim;
İşletmenizde suistimal riskini en aza indirmeniz,
Operasyonlarınızın kontrolünü ele almanız,
Şirketinizin kritik süreçlerine ait iç kontrol yeterliliğini ölçmeniz için gereklidir.

Şirketlerin kapasite ve talepleri doğrultusunda sunulan bu hizmet
Mali Denetleme
İdari Denetleme
Süreç denetlemesi
Bilgi işlem ve Veri Güvenliği denetlemesi, başlıklarını kapsar.

İç Denetim Nedir?

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir

İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve uluslar arası standartlar ışığında, Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve ileriye götürmek suretiyle Bakanlık birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İç Denetimin Özellikleri

Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür.
Yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir.
Geçmiş değil gelecek odaklıdır.
Stratejik önceliklere göre yürütülür.
Sistemli ve süreklidir.
Nesnel güvence verir.
Objektiftir.
Denetimin tüm türlerini kapsar.


İç Denetim Türleri

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

d) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

e) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidirİç Denetim Süreci ve İş Akış Şeması:
İç Denetim Süreçleri

1. Plan ve Program Süreç Hazırlama Tanıtım Formu

2. Denetim Süreç Tanıtım Formu

3. Danışmanlık Süreç Tanıtım Formu

4. İzleme Süreç Tanıtım Formu

5. Kalite Güvence ve Geliştirme Süreç Tanıtım Formu


İş Akış Şemaları

1. Plan ve Program Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

2. Denetim Süreci İş Akış Şeması

3. Danışmanlık Süreci iş Akış Şeması

4. İzleme Süreci İş Akış Şeması

5. Kalite Güvence ve Geliştirme Süreci İş Akış Şeması

İç Denetim Hizmetleri İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ